Hiệp hội giao lưu quốc tế Kitakyushu đã hoạt động để tạo ra một xã hội dễ sống kể cả người Nhật cũng như cho người nước ngoài, được trên 30 năm kể từ năm 1990.
Vào tháng 4 năm 2019, đã thành lập Trung tâm cung cấp thông tin đa văn hóa Thành phố Kitakyushu.
Tại Trung tâm, Người nước ngoài đang gặp các vấn đề khó khăn như đời sống, giáo dục có thể tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ.
Dịch Covid 19 đã làm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Hiện nay Vi rút Covid vẫn đang tồn tại là điều hiển nhiên, Chính phủ Nhật Bản đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững (Không chỉ bây giờ, mà tăng trưởng có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi).
Hiệp hội giao lưu quốc tế cũng sẽ thúc đẩy「Xây dựng cộng đồng cộng sinh đa văn hóa」với mục tiêu tăng trưởng bền vững. Từ nay về sau xin vui lòng tiếp tục hợp tác với chúng tôi.

            

Ngày 1 tháng 4 năm 2022
Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Chủ tịch Hiệp Hội Takagi Toshio