Trung tâm
cung cấp thông tin

Chúng tôi tiến hành phát thông tin hữu ích và đáp ứng tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, để các công dân nước ngoài có thể an tâm sinh sống tại khu vực xã hội.

Tiếng Nhật

Chúng tôi cung cấp chương trình giảng dạy và giáo dục tiếng Nhật, bắt đầu hỗ trợ học tập trong các lớp học tiếng Nhật trong khu vực và các lớp tiếng Nhật do Hiệp hội điều hành, cũng như đào tạo cho các doanh nghiệp và đoàn thể.

Thông tin mới đến

Xem danh sách