Bắt đầu lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em「Tiếng Nhật Hiroba」từ ngày 14 tháng 5 năm~ !

「Tiếng Nhật Hiroba」của năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 5.
Mọi chi tiết xin hãy xác nhận ở trang lớp học tiếng Nhật dành cho trẻ em.