Đã quyết định người sẽ được nhận tiền trợ cấp dành cho người tìm việc trong thành phố đã tốt nghiệp vào năm 2021

Mọi thông tin chi tiết, xin hãy xem trong trang Tiền trợ cấp dành cho người tìm việc trong thành phố (Danh sách bằng tiếng Nhật).