Tiếng Nhật 3

Dự định bắt đầu học từ tháng 9 năm 2024.

Đăng ký・Liên hệ

◆Liên hệ

(Công ích)Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu
Số điện thoại  :
093-643-5931(Tiếng Nhật)
080-6445-2606(Tiếng Anh・Tiếng Trung Quốc・Tiếng Hàn Quốc・Tiếng Việt Nam)