Danh sách nơi lánh nạn đã được cập nhập

Chúng tôi đã đăng tải danh sách nơi lánh nạn trong thành phố (tính đến ngày 1 tháng 9 năm 2023) do thành phố Kitakyushu công bố.

Vui lòng xác nhận danh sách lánh nạn mới nhất vừa mới được cập nhập ở dưới đây.