Chúng tôi đã thêm phần「Hãy thu thập thông tin thiên tai!」vào mục Thông tin phòng chống thiên tai.

Giới thiệu đến các bạn phần mềm ứng dụng và trang web có thể thu thập thông tin

bằng nhiều ngôn ngữ, khi xảy ra thiên tai.

Mọi thông tin chi tiết, xin hãy xem ở trang Thông tin phòng chống thiên tai.