Chúng tôi đã đăng tải báo cáo hoạt động「Hội giao lưu giữa Du học sinh với các gia đình tình nguyện viên giao lưu」năm 2022.

Mọi thông tinh chi tiết xin hãy xem ở trang Hội giao lưu.