Thành phố Kitakyushu đã làm mới cuốn 「Sổ tay phòng chống thiên tai dành cho người nước ngoài」

Hãy chuẩn bị mỗi ngày để bạn có thể hành động một cách bình tĩnh khi thiên tai xảy ra!