Báo cáo hoạt động 「Hội giao lưu với Du học sinh 」năm 2022

Mọi thông tin chi tiết xin hãy xác nhận ở trang Hội giao lưu.