Nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh:Iran (Tổ chức ngày 4 tháng 2) ☆Đang tiếp nhận đăng ký☆

Vào ngày 4 tháng 2, nói chuyện về đất nước của mình bằng tiếng Anh:Đất nước Iran

Mọi chi tiết, hãy bấm vào đường link dưới đây.