Ngày 15 Tháng 10 (Chủ Nhật)từ 14 giờ ~「 Trải nghiệm văn hóa và truyện tranh từ khắp nơi trên thế giới」

 

“Lễ hội giao lưu quốc tế KIA 2023” sẽ được tổ chức vào ngày 14(Thứ Bảy) và ngày 15(Chủ Nhật) tháng 10.
Vào ngày 15 háng 10 ( Chủ Nhật ), từ 14 giờ ~ Các bạn người Nepal, Việt Nam, Canada và Indonesia sống tại thành phố Kitakyushu sẽ đọc truyện tranh bằng tiếng mẹ đẻ của họ và giới thiệu ngôn ngữ, trò chơi và nhạc cụ của mỗi quốc gia♪