Thông báo về việc mở lại「Không gian giao lưu」

May 26, 2020 4:03 PM Posted in Thông tin

Kể từ thứ ba ngày 26 tháng 5 sẽ mở lại「Không gian giao lưu」.
Tại thời điểm mở lại, để tiếp tục phòng chống lây nhiễm Vi rút Corona chủng mới, xin vui lòng tuân theo một số qui tắc sử dụng.

※Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài(tại Kurosaki) vẫn tiếp nhận tư vấn(Xin vui lòng sử dụng chúng tôi vẫn tiếp nhận tư vấn bằng điện thoại hay bằng Mail)
※Trung tâm cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài(tại Kokura), vẫn nghỉ thêm một thời gian. Ngày mở lại chúng tôi sẽ thông báo trên HP này.

QUI TẮC SỬ DỤNG KHÔNG GIAN GIAO LƯU.pdf


Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)