Các loại mẫu đơn

 
    QUÍ VỊ CÓ THỂ TẢI CÁC MẪU ĐƠN TỪ TRANG WEB NÀY
 
*Nhân viên  Hiệp Hội giao lưu quốc tế điều phối và phái cử thông dịch.
 
  ・ĐƠN YÊU CẦU PHÁI CỬ ・GIẤY BÁO CÁO(Các tổ chức công cộng.)     
           ・ĐƠN YÊU CẦU PHÁI CỬ ・GIẤY BÁO CÁO(Ngoài các Tổ chức công cộng.)
 
*Phái cử thông dịch hành chính.

  ・ĐƠN YÊU CẦU PHÁI CỬ THÔNG DỊCH HÀNH CHÍNH   
           ・ĐƠN YÊU CẦU PHÁI CỬ THÔNG DỊCH HÀNH CHÍNH (Bản tiếng Anh)
  ・BẢN THĂM HỎI Ý KIẾN SỬ DỤNG(Tiếng Nhật)
 
*Phái cử thông dịch y tế.
 【Tới các bệnh viện có đăng ký với Hiệp Hội】

  ・Mẫu đơn 1 GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG 
  ・Mẫu đơn 2 ĐƠN YÊU CẦU PHÁI CỬ 
  ・Mẫu đơn 3 GIẤY BÁO CÁO HOÀN TẤT
  ・Mẫu đơn 4 GIẤY ĐỒNG THUẬ̣N CỦA BỆNH NHÂN(Tiếng Anh) 
           ・Mẫu đơn 4 GIẤY ĐỒNG THUẬ̣N CỦA BỆNH NHÂN(Tiếng Trung Quốc) 
           ・Mẫu đơn 4 GIẤY ĐỒNG THUẬ̣N CỦA BỆNH NHÂN(Tiếng Hàn Quốc)
 
 【Bệnh viện có ký kết với Hiệp Hội】
  ・Mẫu đơn 1 Quí vị liên lạc tới phụ trách thông dịch y tế.
  ・Mẫu đơn 2    GIẤY XÁC NHẬN NGHIỆP VỤ THÔNG DỊCH Y TẾ
 
* Đồng tổ chức・Yêu cầu hỗ trợ.
  ・(Mẫu đơn mới)ĐỒNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN・ĐƠN YÊU CẦU HỖ TRỢ          ( Hình thức 2012.11)
  ・(Mẫu đơn mới)ĐỒNG TỔ CHỨC SƯ KIỆN・ĐƠN YÊU CẦU HỖ TRỢ           ( Hình thức2012.11)
  ・GIẤY THÔNG BÁO BẢN MẪU ĐỒNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ
  ・GIẤY THÔNG BÁO BẢN MẪU ĐỒNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ
 
*Đăng ký sử dụng phòng cộng đồng và tủ để đồ.
  ・GIẤY ĐĂNG KÝ TẬP THỂ(Hình thức số1)
  ・GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG CỘNG ĐỒNG(Hình thức số 2
 
 
*Đăng ký mượn đồ.
  ・GIẤY ĐĂNG KÝ MƯỢN ĐÔ
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin bằng hình thức PDF . Đọc duyệt PDP cần phải có phần mềm miển phí「Adobe Reader」của hãng Adobe System . Mời các bạn vào trang Adobe Reader để tải xuống . Vào trang Adobe Reader để tải xuống( Hay kết nối với bộ phận bên ngoài)

Sơ đồ trang web

Liên lạc với chúng tôi bằng form hay là liên lạc với chúng tôi theo những mục dưới đây . Chúng tôi cũng tiếp nhận thư điện tử . E-mail: kia@kitaq-koryu.jp

Ngoài ra , xin hãy xác nhận giao thông đi lại tới Hiệp Hội .

Pháp Nhân Công Ích Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Kitakyushu

Kitakyushushi Yahatanishiku Kurosaki 3-15-3 ComCity 3F
Thời gian làm việc:Thời gian làm việc : 9:00~17:30
Ngày nghỉ: Chủ nhật, ngày lễ, nghỉ Tết từ ngày 29/12 đến ngày 3/1.
TEL : 093-643-5931
FAX : 093-643-6466
【Đáp ứng tiếng Việt】
TEL: 080-6445-2606 (Thứ ba và thứ tư từ 9:30-16:00)